Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

NOSY MALAGASY: NY LALAM-PANORENENA SY NY LANJAN’NY MPITONDRA ARY NY AHIAHIN’NY VAHOAKA

Publié le par Jeannot Ramambazafy

NOSY MALAGASY: NY LALAM-PANORENENA SY NY LANJAN’NY MPITONDRA ARY NY AHIAHIN’NY VAHOAKA

Manana ny lanjany (poids) mihitsy ny mpitondra amin’ny fitakiana ny famerenana ireo Nosy malagasy ka izany no tsy mampikely soroka anay manao antso avo amin’ireo Solombavam-bahoaka izay maha-solontena ny vahoaka malagasy manontolo sy ny Filoham-pirenena izay samy niaraka nofidin’ny vahoaka malagasy tamin’ny alalan’ny fifidianana nandraisan’ny rehetra anjara mivantana. Fanampiana azy ireo izao hataon’ny Fikambanana maro samihafa izao na eto an-toerana na any ivelany satria tena latsaka an-katerena ny firenena ary tafahitsoka ao anatin’ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy kanefa matory ambony harena tsy hita pesipesinina isika mianakavy. Manoloana izany dia tsy tafandry mandry ny rehetra fa manery ny mpitondra nampindraminy ny fahefana mandritra ny dimy taona mba hiaraka hangataka ireo Nosy malagasy nobodoin’ny fitondram-panjakana frantsay. Midika inona tokoa moa ny lanjan’ny mpitondra rehefa tsy mihaino ny feom-bahoaka nifidy azy izy ireo na sanatria hialan’ny vahoaka ?

Saro-piaro amin’ny fanajana ny Lalam-panorenana ny firenen-drehetra manerana an’izao tontolo izao ary azo heverina fa tsy latsa-danja amin’izany ny mpitondra antsika malagasy. Mazava ny voalazan’ny Lalam-panorenan’ny Repoblika faha-efatra ao amin’ny andininy 45 :

« Ny Filohan’ny Repoblika no Filoham-panjakana. Fidina hiasa mandritra ny dimy taona azo havaozina indray mandeha monja, amin’ny alalan’ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana izy.

Izy no miantoka, amin’ny fanelanelanana, ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana, ny fahaleovantenam-pirenena sy ny maha iray tsy anombinana ny tanindrazana. Izy no mitandro ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena na eto an-toerana na any ivelany. Izy no miantoka ny Firaisam-pirenena. »

Raha izany voalaza izany dia tena tafiditra ao amin’ny andraikitry ny mpitondra fanjakana mihitsy ny « fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena ary ny maha iray tsy anombinana ny tanindrazana » kanefa dia mbola naman’ny firenena zanan-tany frantsay i Madagasikara sady very zo tanteraka amin’izao fotoana izao ary tokony « Préfet » tendren’ny fitondram-panjakana frantsay no mitondra antsika, toy ny ao amin’ny Nosy La Réunion, raha tsy tafaverina amintsika ireo Nosy malagasy ireo satria :

. Fahaleovan-tena sarin-tsariny no nomen’ny fitondram-panjakana frantsay ny firenena malagasy tamin’ny 26 jona 1960.

. Tsy nohajan’ny fitondram-panjakana frantsay ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fiverenan’ny fahaleovantenan’ny tany voazanaka araka ny « Résolution 1514 (XV) Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux » nandritra ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana tamin’ny 14 desambra 1960;

. Nalain’ny fitondram-panjakana frantsay an-keriny sady ampitaka ireo Nosy Malagasy tamin’ny alalan’ny « décret n°60-555 du 1er avril 1960 »;

. Tsy nasin’ny fitondram-panjakana frantsay vidiny ny fehin-kevitry noraisan’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana 34/91 tamin’ny 12 décembre 1979 ;

. Nilaza i Ramatoa Véronique Vouland Aneini - Masoivohon’ny firenena frantsay miasa sy monina eto amintsika tao amin’ny Lapan’ny tanàna Antananarivo Renivohitra fa « an’i Frantsa ny îles éparses » kanefa mazava ny voalazan’ny Lalam-panorenan’ny Repoblika faha efatra ao andininy voalohany :

« Tsy misy mihitsy mahazo manohintohina ny maha iray tsy anombinana ny tanin’ny Repoblika.

Tsy azo amidy na atakalo ny tanim-pirenena.

Ny fomba sy fepetra fivarotana sy fanampanofana tany ho an’ny vahiny dia voafaritry ny lalàna. »

(Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République. Le territoire national est inaléable. Les modalités et les conditions relatives à la vente de terrain au bail emphytéotique au profit des étrangers sont déterminées par la loi).

Fahadisoana nataon’ny fitondram-panjakana frantsay tao anatin’ny 56 taona izao hifarimbonan’ny rehetra halamina izao ao anatin’ny fanajana ny « Convention des Nations Unies sur le droit de la mer » sy ny fehin-kevitra norasain’ny Fivoriamben’ny Firenena mikambana momban’ireo « îles malgaches » 37 taona lasa. (Résolution adoptée par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies 34/91 du 12 décembre 1979 au cours de sa trente-quatrième session).

Ny fisalasalan’ny mpitondra nomen’ny vahoaka malagasy lanjany tamin’ny alalan’ny fifidianana dia miteraka resa-be sy tsaho maro amin’izao fotoana izao. Mba hialana amin’izay mety ho fihitaran’ny raharaha eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka difotry ny fahantra lalina dia tsy sasatra izahay miteny hoe : « TSY TOKONY HO DISO FANDRAY FANAMPAHAN-KEVITRA NY MPITONDRA ».

TSY MILA KISA AMIN’NY MPITONDRA NY VAHOAKA SATRIA TSY AZO ANOMBINANA NY TANIN’NY REPOBLIKA

Tsy misy fankahalana na mivantana na an-kolaka ny mpitondra amin’izao Repoblika faha efatra izao mihitsy ny fitakiana ny « îles éparses » na sanatria filana kisa na fihilam-baniny amin’izy ireo fa resaka zo sy fiandrianam-pirenena ary fanajana ny Lalam-panorenana izay milaza fa : «tsy misy mihitsy mahazo manohintohina ny maha iray tsy anombinana ny tanin’ny Repoblika » no maha saro-piaro ny vahoaka izay nanome azy ireo ny fitokisany amin’ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana.

Ny tena marina dia nibaribary toy ny vay an-kandrina ireo « tranga goavana momban’ireo Nosy malagasy » tato anatin’izao Repoblika faha efatra izao kanefa dia tsy nandraisan’ny mpitondra manana ny lanjany amin’ny famahana amin’ny fomba tsotra sy milamina izao raharaha izao. Inona avy izy ireo ?

Raha hatao indray mijery dia :

. Ny loza an-dranomasina nahafaty mpanjono malagasy maro tamin’ny 29 mars 2014 nohon’ny hetraketraky ny tafika an-dranomasina frantsay tao amin’ny Nosy malagasy Juan de Nova.

. Ny fanambarana nataon’ny Directeur de Cabinet de la Présidence de la République de Madagascar tamin’ny mpanao gazety momba ireo mpanjono malagasy mpiray tanindrazana aminy maty tany an-dranomasina raha avy namonjy fivoriana tany Comores momban’ny ranomasimbe Indiana izy dia nilaza hoe : « Ry zareo no te hanjono any an-tanin’olona any ». Tena nanaitra sy nanetsika ny ambom-pon’ireo mpanjono malagasy izany satria efa nanomboka tamin’ny taona 1892 izy ireo no nanjono tao anatin’ny fari-dranomasina malagasy ao amin’ny Canal de Mozambique.

. Ny fametrahana fitoriana nataon’ny “compagnies pétrolières SOPETRO sy MAREX” ny Minisitra Ségolène Royal teo anivon’ny Tribunal Administratif à La Réunion tamin’ny volana septambra 2015 mba hanavao ny fahazoan-dalana amin’ny fandavahana ny tany ambany ranomasina (sondage) sy ny famokarana gaz sy solika manodidina an’i Juan de Nova ho tohin’ny “Arrêté du 22 décembre 2008 accordant un permis de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « PERMIS DE JUAN DE NOVA MARITIME PROFOND » « PERMIS DE JUAN DE NOVA EST » , izay nandraisan’ny fitondram-panajakana frantsay vola mitentina 75 220 000 euros, ary nivoaka tamin’ny gazetim-panjakana Frantsay « Textes n° 20 et 21 – JORF n° 0303 du 30 décembre 2008 ». Taorian’ny didim-pitsarana mandidy ny governemanta frantsay hanavao izany fahazoan-dalana izany mandritra ny dimy taona indray dia nomena an’ireo « compagnies pétrolières » ireo ny taratasy fanohizana ny asa fikarohana sy fitrandrahana ny 21 septambra 2015.

. Ny filazan’ny Masoivoho frantsay miasa sy monina eto amintsika tao amin’ny Lapan’ny tanàna Antananarivo Renivohitra fa « an’i Frantsa ny îles éparses ».

Eto am-pamaranana dia tianay ny milaza fa : “raha miray hina tanteraka ny vahoaka Malagasy manontolo sy ny mpitondra ary indrindra ireo Solombavam-bahoakan’i Madagasikara tsy ankanavaka mampiseho amin’izao tontolo izao ny fahavononany amin’ny fitakiana am-pilaminana ireo Nosy Malagasy amin’ny hetsika lehibe iray eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina dia hiverina ny fiandrianam-pirenena, hiofahofa amin’ireo Nosy malagasy ireo ny sainam-pirenena malagasy amin’ity taona 2016 ity, hisy toeram-pamaharan’ny tafika malagasy any mba hiarovana ny harem-pirenena, hiverina hanjono amin’ny fari-dranomasina malagasy toy ny teo aloha ireo mpanjono Malagasy”.

Alasora, 01 febroary 2016

CERCLE DE REFLEXION POUR L’AVENIR DE MADAGASCAR (CRAM)

EMERGENCE DE MADAGASCAR