Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Lapan’ny Tanànan’Antananarivo, 23 Jolay 2016. Kabary tamin’ny Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy malagasy

Publié le par Jeannot Ramambazafy

Lapan’ny Tanànan’Antananarivo, 23 Jolay 2016. Kabary tamin’ny Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy malagasy

IREO KABARY FANOKAFANA SY FAMARANANA NY SYMPOSIUM NATIONAL POUR LA RESTITUTION DES ILES MALAGASY (ILES EPARSES)

Tontosa tao amin’ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra tamin’ny 23 jolay 2016 ny Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy malagasy.

Voasolon-tena tao avokoa ny Hery velona rehetra satria nahitana ireo solontenan’ny Ray aman-dreny am-panahy, ny Ray aman-dreny ara-drazana, ny Solombavam-bahoaka, ny mpanao politika mpomba ny fitondrana , ny mpanao politika mpanohitra ny fitondrana, ireo Mpampianatra avy amin’ny Ambaratonga ambony manerana ny Faritany enina, ireo Solontenan’ny mpianatra amin’ny Ambaratonga ambony avy amin’ny Faritra 22, ireo avy amin’ny fiaraha-monim-pirenena, ireo Fikamban’ny vehivahy, …

Ny Fehin-kevitra nasionaly (Résolution nationale) noraisin’ny mpizaika dia hatolotra ny Firenena mikambana amin’ny alalan’ny solontenany eto Madagasikara sy ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny malagasy (amin’ny alalan’ny diplomasia), hisy solontena hitondra izany mivantana any New York, homena kopia mitovy ny Filoham-pirenena malagasy sy Frantsay, ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena malagasy sy Frantsay, ny Ambasadaoro frantsay miasa sy monina eto Madagasikara. Aorian’izay dia haparitaka ho fantatry ny be sy ny maro izany Fehin-kevitra nasionaly izany.

Ny fehin-kevitra momban’ny fanorenana sy ny fanarenana ny firenena dia hatambatra amin’ny fihein-kevitra izay ho raisin’ny mpizaika rehetra amin’ny 03 septembra 2016 mandritra ny « Forum national pour la refondation et la reconstruction de Madagascar ».

Marihina fa tsy ny Association Nosy Malagasy (ANM) no mikarakara ny « Forum national pour la refondation et la reconstruction de Madagascar » fa vokatry ny hetahetan’ny mpizaika isam-paritra nandritra ny Fikaonan-doham-paritra sy Fikaonan-doha isam-paritany ho famerenana ireo Nosy malagasy no teraka ny hevitra amin’ny fomba hitantanana ireo Nosy ireo ary ny harem-pirenena isam-paritra ho fanorenana sy fanarenana an’i Madagasikara.

Hisy valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety,tsy ho ela, hataon’ny Komitim-pirenena manomana izany « Forum national pour la refondation et la reconstruction de Madagascar » izay miainga avy ifotony ny fanoloran’ny vahoaka isam-paritra sy isam-paritrany ny mpikambana ao anatiny ho fanavotana ny tanindrazana iombonana.

Natao androany faha 24 jolay 2016

JOEL HARISON Marie René

Secrétaire Exécutif Symposium National

Lapan’ny Tanànan’Antananarivo, 23 Jolay 2016. Kabary tamin’ny Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy malagasy

KABARY FANOKAFANA NY SYMPOSIUM NATIONAL POUR LA RESTITUTION DES ILES MALAGASY

Ramatoa Arlette RAMAROSON

Filohan’ny “ASSOCIATION NOSY MALAGASY” (ANM)

Mpitsara Iraisam-pirenena teo aloha

Filohan’ny Komitim-pirenena manomana ny Symposium national

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

RY MPIRAY TANINDRAZANA

Faly miarahaba sy mifanatri-tava aminareo mpizaika rehetra manerana an’i Madagasikara ny tenako sy ireo mpiara-miasa amiko eo anivon’ny Komitim-paritra sy ny Komitim-paritany ary ny Komitim-pirenena nanomana izao Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy Malagasy izao.

Nitety an’i Madagasikara isika nampahafantatra sy nanentana ny vahoaka Malagasy masi-mandidy eto amin’ny taniny izay manana zo hahafantatra ny momban’ireo Nosy malagasy izay fananany ho fampiharana ny andininy faha 19 ny Fanambaràna iraisam-pirenena momban’ny zon’olombelona sy ny and 19 ny “Pacte relatifs aux droits civils et politiques” izay nohamafisin’ny Lalàm-panorenana malagasy ao amin’ny andininy faha 11, fa:

  • masi-mandidy amin’ny harena izay misy ao aminy izy ary voalaza mazava tsara fa tsy tokony voantohitohina ny fivelomana sy ny anton-mpiveloman’ny olom-pirenena tsirairay “Nul ne peut être privé de ses moyens de subsistence” araka ny lalàna iraisam-pirenana (art.1 Pacte relatifs aux droits civils et politiques);
  • tsy nohajain’ny governemanta frantsay ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fiverenan’ny fahaleovantenan’ny tany voazanaka sy ny zon’ny vahoaka Malagasy amin’ny famerenana manontolo aminy ny tany tsy misy anombinana araka ny « Résolution 1514 (XV) ny Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux » nandritra ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana tamin’ny 14 desambra 1960 sy ny Fehin-kevitry ny Fivoriamben’ny Firenena 34/91 tamin’ny 12 desambra 1979 izay noraisin’ny Fivoriambe ny Firenena mikambana ary nanambaran’ny mpivory mazava tsara fa antsika marina ny Iles éparses izay nantsoiny hoe: “ILES MALGACHES” na “NOSY MALAGASY”.
  • nanaovan’ny governemanta frantsay amboletra tamin’ny nandraisainy samy irery ny Décret n°60-555 du 1er avril 1960 sy ny Décret n°78-146 du 3 février 1978 ary ireo didim-pitondràna hafa nanamafisany ny fiandrianam-pirenena frantsay amin’ireo Nosy antsika Malagasy ireo. Izany dia nitarika ny hetraketraka nataon’ny tafika an-dranomasina frantsay ka nahafaty ireo mpanjono Malagasy nentim-paharazana tany an-dranomasina tamin’ny 29 mars 2014 ary ny tsy nahafahan’ireo mpanjono Malagasy ireo intsony nanjono ao anatin’ny fari-dranomasina Malagasy na ny “Zone Economique Exclusive” (ZEE) araka ny voafaritry ny Convention des Nations Unies sur le droit de la mer kanefa raha ny ara-tantara no jerena dia efa nanjono tany amin’ny manodidina ireo Nosy Malagasy ireo ny Razamben’izy ireo nanomboka tamin’ny 1832.

Ho tohin’ny Fikaonan-doham-paritra sy ny Fikaonan-doham-paritany izay samy nandraisan’ny mpizaika fanampahan-kevitra dia haravontsika izany androany mandritra izao Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy Malagasy izao.

Handray FEHIN-KEVITRA NASIONALY na RESOLUTION NATIONALE isika mpiazaika androany. Izany Fehin-kevitra izany dia hatolotry ny Association Nosy Malagasy izay tarihiko eo anivon’ny Fivoriamben’ny Firenena mikambana.

Marihina fa ny Association Nosy Malagasy dia fikambanana mijoro ara-dalàna sy ara-panjakana ary nanomana izao Fikaonan-doham-pirenena izao.

Eto am-pamaranana dia maneho ny fialan-tsiny ho an’ireo mpiray tanindrazana maro manerana ny lafy valon’ny Nosy naniry handray anjara amin’izao Fikaonan-doham-pirenena izao izahay fa nohon’ny antony maro samihafa dia voafetra ny isan’ny mpizaika. Miombom-po amam-panahy amintsika izy rehetra ireny androany toy ireo Malagasy 22 tapitrisa miandrandra ny fanorenana sy ny fanarenana ny firenena. Ho fantantsika androany manditra lanonam-pamaranana rahariva ny anararan’ireo olona handrafitra ny BIRAON’NY KOMITIM-PIRENENA HANOMANANA NY “FORUM NATIONAL POUR LA REFONDATION ET LA RECONSTRUCTION DEMADAGASCAR”.

Isaorana ireo vahiny nasaina tonga nanatrika izao lanonam-panokafana izao ary tsy homen-tsiny ireo izay tsy tonga nohon’ny adidy mankadiry sahaniny eto amin’ny tany sy ny fanjakana na dia raharaham-pirenena (cause nationale) miantoka ny ho avin’ny taranaka faramandimby sy ny FIANDRIANAM-PIRENENA (souveraineté nationale) no dinihintsika eto.

Fisaorana sy fankatelemana no atolotray anareo rehetra izay mahalala tanana na teto an-toerana na tany ivelany nanome vola sy fitaovana nahazoantsika nanantontosa izao Fikaonan-doham-pirenena ho famereana ireo Nosy malagasy izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo.

Roso isika vahoaka Malagasy masi-mandidy amin’ny famerenana ireo Nosy malagasy ary ambarako tsy ampihambahambana fa: “tsy tara velively akory ny handraisantsika andraikitra amin’ny famerenana an’ ireo nosy ireo fa mitaky ny finonao sy ny fiaraha-mientan’ny vahoaka masi-mandidy ao anatin’ny fitiavan-tanindrazana.

Raha araka ny lalàna iraisam-pirenena dia misokatra ho antsika malalaka ny fomba ahazoana ireo nosy ireo”.

MASINA NY TANINDRAZANA

ANDRIAMANITRA HIARO AN’I MADAGASIKARA.

AMBARAKO AMIN’NY FOMBA OFISIALY FA MISOKATRA NY FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA HO FAMERENANA IREO NOSY MALAGASY ETO AMIN’NY LAPAN’NY TANANAN’ANTANANARIVO RENIVOHITRA

MISAOTRA AN’IREO MPIZAIKA REHETRA

Lapan’ny Tanànan’Antananarivo, 23 Jolay 2016. Kabary tamin’ny Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy malagasy

KABARY FAMARANANA NY SYMPOSIUM NATIONAL POUR LA RESTITUTION DES ILES MALAGASY

Ramatoa Arlette RAMAROSON

Filohan’ny “ASSOCIATION NOSY MALAGASY” (ANM)

Mpitsara Iraisam-pirenena teo aloha

Filohan’ny Komitim-pirenena manomana ny Symposium national

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

RY MPIRAY TANINDRAZANA

Vita soamantsara ny Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy Malagasy izay nahitana mpizaika miisa 137 manerana an’i Madagasikara izay natao androany faha 23 jolay 2016 teto amin’ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra .

Nandray FEHIN-KEVITRA NASIONALY isika mpizaika manerana ny Nosy. Hatolotra ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana izany. Manantena isika Malagasy masi-mandidy amin’ny taniny fa handray an-tanana izany ireo Firenen-drehetra mpikambana ao amin’ny Firenena mikambana ary hanome rariny an’i Madagasikara satria tsy azo anombinana ny tany sady masina ny fiandrianam-pirenena ka hamoaka Fehin-kevitra amin’ny hamerenan’ny governemanta frantsay tsy misy fepetra ireo Nosy Malagasy mandritra ny Fivoriamben’ny Firenena mikambana amin’ny volana septambra 2016.

Ny firenena frantsay dia sangany amin’ny fanajana ny Zon’olombelona sy ny Lalàna irasam-pirenena ary ny fanjakana tan-dalàna ka hanome ohatra velona ho an’izao tontolo izao ny fialany ao amin’ireo Nosy Malagasy ao anatin’ny enim-bolana (6 mois) aorian’ny Fehin-kevitry ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana araka ny tapaky ny mpizaika rehetra.

Manome toky anareo mpizaika rehetra sy ny vahoaka Malagasy izahay mpikambana ato amin’ny Komitim-pirenena fa hanohy ny ezaka rehetra amin’ny fandresehan-dahatra amin’ny famerenana ireo Nosy Malagasy ireo na eto an-toerana na any ivelany.

Mifampiankina anefa ny fomba hitantanana ny harem-pirenena sy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ka andraikitra sy adidy goavana no tanan’ izay ho Filohan’ny Komitim-pirenena amin’ny fanorenana sy ny fanarenana an’i Madagasikara sy ireo mpiara-miasa aminy manerana ny Nosy ka dia mitso-drano azy sahady ny tenako hahavita be amin’ny fametrahana izany rafitra izany isam-paritra ho fanavotana ny tanindrazana iombonana izay tena latsaka an-kady amin’izao fotoana izao raha tsy hilaza ny fahantrana mianjady amin’ny maro an’isa, ny tsy fisian’ny asa ivelomana, ny tsy fandriampahalemana, … sns

Manantena hiaona aminareo indray izahay amin’ny 03 septambra 2016 mandritra ny “Forum national pour la refondation et la reconstruction de Madagascar”. Amin’izay fotoana izay dia manantena aho fa hiampy isika raha vonona handray an-tanana ny ho aviny ireo mpandraharaha ara-toekarena, ireo mpisehatra amin’ny fampandrosoana isam-paritra ary ny hery velona rehetra.

Mirary anareo mpizaika rehetra ho tody soa any amin’ny faritra nihavianareo avy. Tsy ho azo tsampona eny an-dalana.

Mampita ny fisaorana sy fankatelemana feno ho anareo mpizaika rehetra ny tenako sy ireo mpikambana ao amin’ny Komitim-pirenena ho famerenana ireo Nosy. Tsy nalavitany ianareo, nandao tokan-trano saingy nahavita ny adidy satria nametraka ny anjara biriky ho lovan’ny tanaraka faramandimby ho fiarovana ny FIANDRIANAM-PIRENENA sy ny firosoana amin’ny fanorenana sy ny fanarenan’ny vahoaka Malagasy masi-mandidy amin’ny firenena.

Mitrakà ianareo tanora, aza kivy, raiso ny andraikitra fa raha miraviravi-tanana ianareo dia ho kizo fara ny ho avin’ny taranaka Malagasy. Manantena izahay fa handray anjara feno ianareo amin’ny amin’ny fampahafantarana ny Fehin-kevitra nasionaly noraisintsika androany sy ny fanorenana sy fanarenana an’i Madagasikara.

Efa nambarako tamin’ny kabary fanokafana izao Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy Malagasy tamin’ny maraina fa: “roso isika vahoaka Malagasy masi-mandidy amin’ny famerenana ireo Nosy malagasy ary ambarako tsy ampihambahambana fa: “tsy tara velively akory ny handraisantsika andraikitra amin’ny famerenana an’ ireo nosy ireo fa mitaky ny finonao sy ny fiaraha-mientan’ny vahoaka masi-mandidy ao anatin’ny fitiavan-tanindrazana.

Raha araka ny lalàna iraisam-pirenena dia misokatra ho antsika malalaka ny fomba ahazoana ireo nosy ireo”.

MASINA NY TANINDRAZANA

ANDRIAMANITRA HIARO AN’I MADAGASIKARA.

AMBARAKO AMIN’NY FOMBA OFISIALY FA MIKATONA NY FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA HO FAMERENANA IREO NOSY MALAGASY ETO AMIN’NY LAPAN’NY TANANAN’ANTANANARIVO RENIVOHITRA

MISAOTRA ANTSIKA MPIZAIKA REHETRA. IZAO ISIKA DIA HIARAKA HIREDONA NY HIRAM-PIRENENA MALAGASY ANDININY VOALOHANY

Lapan’ny Tanànan’Antananarivo, 23 Jolay 2016. Kabary tamin’ny Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy malagasy
Lapan’ny Tanànan’Antananarivo, 23 Jolay 2016. Kabary tamin’ny Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy malagasy